1) Umowa licencyjna – Program

2) Umowa licencyjna – Kurs

Zawarta pomiędzy:

 1. Łukaszem Jarych, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Softjar Łukasz Jarych, ul. Fredry 65D/2, 55-120 Oborniki Śląskie,
  NIP: 9151739050, zwanym dalej Licencjodawcą, a:
 2. podmiotem, który zawarł umowę sprzedaży Programu, o którym mowa poniżej, za pośrednictwem sklepu internetowego dookolapracy.pl, zwanym dalej Licencjobiorcą.

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie upoważnienia do korzystania z [nazwa programu], zwanego dalej Programem.
 2. Korzystanie z Programu jest możliwe jedynie w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy wraz z Umową sprzedaży.
 3. Zawarcie tej umowy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej Programu. Umowa stanowi uzupełnienie i integralną część Umowy Sprzedaży i Warunków Sprzedaży.
 4. Program jest dostarczany Licencjobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail, zawierającej link, który pozwoli Licencjobiorcy wielokrotnie, lecz nie więcej niż pięć razy, pobierać zakupiony Program na wybrane przez niego urządzenie.
 5. Pobranie Programu pięć razy skutkuje utratą możliwości kolejnego pobrania Programu, bez naruszenia pozostałych praw Licencjobiorcy.
 6. Ze względu na konieczność bieżącego aktualizowania danych wykorzystywanych przez Program, wynikającą ze zmian wskaźników w prawie powszechnym, Licencjodawca zobowiązuje się niezwłocznie udostępniać odpłatne aktualizacje Programu wraz z powiadomieniem mailowym Licencjobiorcy o możliwości ich zakupu oraz pobrania. Do prawidłowego korzystania z Programu konieczne jest posługiwanie się jego najbardziej aktualną wersją.

 

§ 2
Oświadczenia stron

 

 1. Licencjodawca oświadcza, że Program jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą Programu i dysponuje pełnią autorskich praw osobistych i majątkowych do utworu, w tym jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z utworu oraz przysługują mu inne prawa własności intelektualnej związane z projektem graficznym (layoutem).
 3. Do korzystania z Programu niezbędne jest posiadanie aktualnej wersji systemu Microsoft Windows oraz oprogramowania Microsoft Office. Program może nie działać prawidłowo w innych środowiskach lub na innym oprogramowaniu.
 4. Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z warunkami technicznymi dla Programu i potwierdza, że je spełnia.

 

§ 3

Warunki korzystania z Programu

 

 1. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Programu przez czas nieoznaczony, w zakresie nieograniczonym terytorialnie, na użytek własny oraz do celów związanych z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością, lecz zgodnie z przeznaczeniem Programu.
 2. Licencja upoważnia do korzystania z Programu tylko jeden podmiot, tj. Licencjobiorcę, lecz na dowolnej ilość urządzeń Licencjobiorcy.
 3. Licencjodawca pozostaje właścicielem utworu, a udzielona licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny, niezbywalny oraz ograniczony, tj. Licencjobiorca może korzystać z Programu wyłącznie w zakresie przewidzianym tą umową.
 4. Licencjobiorca nie może udostępnić Programu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego albo bez tytułu prawnego podmiotowi trzeciemu bez zgody Licencjodawcy.
 5. Licencjobiorca jest upoważniony do korzystania z Programu na następujących polach eksploatacji:
 6. uzyskanie dostępu do Programu za pomocą odnośnika udostępnionego przez Licencjodawcę oraz jego wprowadzenie do pamięci RAM komputera lub zainstalowanie w pamięci stałej komputera np. na dysku twardym i zwielokrotnianie Programu w pamięci komputera,
 7. zainstalowanie oraz korzystanie z Programu na wszelkich urządzeniach, w tym komputerach, laptopach, tabletach, także na wielu urządzeniach jednocześnie,
 8. wykorzystywanie Programu w zakresie jego funkcjonalności,
 9. sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) Programu.
 10. Licencjobiorca nie jest upoważniony do zmiany kodu źródłowego utworu. Zabrania się dekompilowania, deasemblowania oraz poddawania Programu wszelkim modyfikacjom i innym działaniom mającym na celu odtworzenie kodu źródłowego.
 11. Zabrania się wykorzystywania Programu do innych celów, niż do tego przeznaczonych.
 12. Zabrania się usuwania informacji o Autorze Programu.
 13. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie Programu wymaga zgody Licencjodawcy.
 14. Licencjobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Licencjodawcą w zakresie niezbędnym dla ochrony utworu, oraz niezwłocznie po jego zawiadomieniu przez Licencjodawcę o konieczności podjęcia określonych działań, zmierzających do ochrony.

§ 4

Wynagrodzenie

 

 1. Licencjodawca udziela niniejszej licencji odpłatnie. Płatność następuje w wysokości i na zasadach określonych w Umowie sprzedaży, przy uwzględnieniu cen wskazanych w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.dookolapracy.pl.
 2. Licencjobiorca nabywa uprawnienia określone w niniejszej umowie dopiero z chwilą uiszczenia prawidłowej ceny za Program.

  § 5
  Odstąpienie od umowy

   

 1. Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje wyłącznie Licencjobiorcom będącym Konsumentami.
 2. Licencjobiorca będący Konsumentem może odstąpić od niniejszej umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Licencjobiorcy do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi przez Licencjodawcę.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Licencjobiorcy, jeśli Licencjodawca zrealizował Usługę przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§ 6

Odpowiedzialność

 

 1. W przypadku Licencjobiorców nie będących konsumentami ani podmiotami uprawnionymi do korzystania z ochrony przysługującej konsumentom wyłącza się całkowicie rękojmię wobec Programu oraz wyłącza się odpowiedzialność za szkody w postaci nieuzyskanych korzyści.
 2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania z Programu w wersji nieaktualnej, jeśli wykaże, że powiadomił mailowo Licencjobiorcę o konieczności aktualizacji Programu.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Wygaśnięcie umowy sprzedaży, bez względu na przyczynę, powoduje wygaśnięcie tej umowy.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć tę umowę, jeśli druga strona narusza postanowienia tej umowy, pomimo wezwania jej do zaprzestania naruszeń w terminie co najmniej 14 dniowym.
 3. W przypadku Licencjobiorców nie będących konsumentami ani podmiotami uprawnionymi do korzystania z ochrony przysługującej konsumentom, spory z tej umowy poddaje się pod jurysdykcję sądu powszechnego we Wrocławiu.
 4. Umowę sporządzono wyłącznie w wersji dokumentowej, dostępnej po pobrania na stronie dookolapracy.pl oraz przesyłanej mailowo Licencjobiorcy wraz z zakupem Programu.

 

Zawarta pomiędzy:

 1. Łukaszem Jarych, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Softjar Łukasz Jarych, ul. Fredry 65D/2, 55-120 Oborniki Śląskie,
  NIP: 9151739050, zwanym dalej Licencjodawcą, a:
 2. Podmiotem, który zawarł umowę sprzedaży Kursu, o którym mowa poniżej, za pośrednictwem sklepu internetowego dookolapracy.pl, zwanym dalej Licencjobiorcą.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie upoważnienia do korzystania z kursu „Przebranżowienie w 5 krokach – jak to zrobić bez doświadczenia w nowej dziedzinie?” zwanego dalej Kursem.
 2. Korzystanie z Kursu jest możliwe jedynie w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy wraz z Umową sprzedaży.
 3. Zawarcie tej umowy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej Kursu. Umowa stanowi uzupełnienie i integralną część Umowy Sprzedaży i Warunków Sprzedaży.
 4. Kurs jest dostarczany Licencjobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail, zawierającej link do konta użytkownika na dookolapracy.pl, w którym pojawia się kurs.

 

§ 2
Oświadczenia stron

 1. Licencjodawca oświadcza, że Kurs jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą Kursu i dysponuje pełnią autorskich praw osobistych i majątkowych do utworu, w tym jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z utworu.
 3. Do korzystania z Kursu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz istnienia strony dookolapracy.pl. W przypadku likwidacji strony kurs również zostanie zlikwidowany.
 4. Licencjobiorca potwierdza, że zapoznał się z tą umową licencyjną i ma świadomość dostępu do kursu na czas nieokreślony dopóki portal dookolapracy.pl będzie istniał.

§ 3

Warunki korzystania z Kursu

 1. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Kursu przez czas nieoznaczony, w zakresie nieograniczonym terytorialnie, na użytek własny oraz do celów związanych z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością, lecz zgodnie z przeznaczeniem Kursu.
 2. Licencja upoważnia do korzystania z Kursu tylko jeden podmiot, tj. Licencjobiorcę, lecz na dowolnej ilość urządzeń Licencjobiorcy.
 3. Licencjodawca pozostaje właścicielem utworu, a udzielona licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny, niezbywalny oraz ograniczony, tj. Licencjobiorca może korzystać z Kursu wyłącznie w zakresie przewidzianym tą umową.
 4. Licencjobiorca nie może udostępnić Kursu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego albo bez tytułu prawnego podmiotowi trzeciemu bez zgody Licencjodawcy.
 5. Licencjobiorca nie jest upoważniony do zmiany kodu źródłowego utworu. Zabrania się dekompilowania, deasemblowania oraz poddawania Kursu wszelkim modyfikacjom i innym działaniom mającym na celu odtworzenie kodu źródłowego.
 6. Zabrania się wykorzystywania Kursu do innych celów, niż do tego przeznaczonych.
 7. Zabrania się usuwania informacji o Autorze Kursu.
 8. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie Kursu wymaga zgody Licencjodawcy.
 9. Licencjobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Licencjodawcą w zakresie niezbędnym dla ochrony utworu, oraz niezwłocznie po jego zawiadomieniu przez Licencjodawcę o konieczności podjęcia określonych działań, zmierzających do ochrony.

§ 4

Wynagrodzenie

 1. Licencjodawca udziela niniejszej licencji odpłatnie. Płatność następuje w wysokości i na zasadach określonych w Umowie sprzedaży, przy uwzględnieniu cen wskazanych w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.dookolapracy.pl.
 2. Licencjobiorca nabywa uprawnienia określone w niniejszej umowie dopiero z chwilą uiszczenia prawidłowej ceny za Kurs.

.

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje wyłącznie Licencjobiorcom będącym Konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Licencjobiorcy, jeśli Licencjodawca zrealizował Usługę przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§ 6

Odpowiedzialność

 1. W przypadku Licencjobiorców nie będących konsumentami ani podmiotami uprawnionymi do korzystania z ochrony przysługującej konsumentom wyłącza się całkowicie rękojmię wobec Kursu oraz wyłącza się odpowiedzialność za szkody w postaci nieuzyskanych korzyści.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Wygaśnięcie umowy sprzedaży, bez względu na przyczynę, powoduje wygaśnięcie tej umowy.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć tę umowę, jeśli druga strona narusza postanowienia tej umowy, pomimo wezwania jej do zaprzestania naruszeń w terminie co najmniej 14 dniowym.
 3. W przypadku Licencjobiorców nie będących konsumentami ani podmiotami uprawnionymi do korzystania z ochrony przysługującej konsumentom, spory z tej umowy poddaje się pod jurysdykcję sądu powszechnego we Wrocławiu.
 4. Umowę sporządzono wyłącznie w wersji dokumentowej, dostępnej po pobrania na stronie dookolapracy.pl oraz przesyłanej mailowo Licencjobiorcy wraz z zakupem Kursu.