Prawo pracy pod lupą, czyli 7 pytań o wykroczenia przeciwko prawom pracowników

wpis w: Dookoła Pracy | 12

O tym jak bardzo prawo może być zawiłe i skomplikowane, już chyba każdy wie. „Prawo pracy pod lupą”, to cykl wpisów dotyczących zagadnień prawnych, które są istotne z punktu widzenia pracownika, a nie zawsze są w pełni jasne. Podajemy je w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. W październiku,opisujemy przypadki naruszeń ze strony pracodawców.


 1. Jakie można wyróżnić główne wykroczenia pracownika przeciwko prawom pracownika?
  a)
  Naruszenie przepisów prawa pracy;
  b) Wykroczenia przeciwko wynagrodzeniom pracowników;
  c) Nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów BHP
 2. Co wchodzi w skład pierwszej kategorii wykroczeń?
  a) Zawarcie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w sytuacji, gdy zgodnie z prawem winna być zawarta umowa o pracę (artykuł 22: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”;

  b) Brak zgłoszenia do okręgowego inspektora pracy w formie pisemnej bądź elektronicznej informacji o zawarciu umowy na czas określony wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia takiej umowy (jeśli jest to 4 umowa na czas określony, bądź przekroczony został 33 miesięczny okres, na który takie umowy mogą być zawierane);
  c) Brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy o pracę przed przystąpieniem do świadczenia pracy;
  d) Wypowiedzenie bądź rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia i naruszenie w rażący sposób przepisów prawa pracy;
  e) Zastosowane innych kar niż wskazane w prawie pracy za naruszenie przepisów dotyczących odpowiedzialności porządkowej;
  f) Naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy, przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych;
  g) Brak prowadzenia akt osobowych pracowników i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
  h) Pozostawienie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy, a także akt osobowych pracowników w warunkach, które mogą doprowadzić do ich zniszczenia bądź uszkodzenia
 3. Jaka kara grzywny grozi za wyżej wymienione naruszenia?

Kara grzywny od 1000 do 30 000 złotych
 

 1. Jakie można wyróżnić rodzaje wykroczeń przeciwko wynagrodzeniu pracownika?
  a)
  Nie wypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, które przysługuje pracownikowi lub uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny
  b) Bezpodstawne obniżanie wynagrodzenia bądź świadczenia lub dokonywanie bezpodstawnych potrąceń
  c) Nie udzielanie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego
  d) Bezpodstawne obniżanie wymiaru urlopu wypoczynkowego
  e) Brak wydania pracownikowi świadectwa pracy

 

 1. Jaka kara grozi za naruszenia wspomniane w punkcie 4?

Kara grzywny od 1000 do 30 000 złotych

 1. Jakie można wyróżnić naruszenia dotyczące przepisów w zakresie bhp?
  a)
  Naruszenie obowiązku związanego z zapewnieniem, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego bądź jego części, w których znajdują się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów, które uwzględniają wymagania BHP
  b) Wyposażenie stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności
  c) Brak weryfikacji stopnia szkodliwości dla zdrowia pracowników danych materiałów i procesów technologicznych, a także brak odpowiednich środków profilaktycznych
  d) Stosowanie substancji chemicznych i mieszanin bez odpowiedniego ich oznakowania
  e) Brak kart charakterystyki i opakowań zabezpieczających przed wybuchem, pożarem oraz szkodliwym działaniem substancji, mieszanin niebezpiecznych
  f) Brak zawiadomienia okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu w przypadku wystąpienia śmiertelnego, ciężkiego bądź zbiorowego wypadku przy pracy lub jakiegokolwiek innego wypadku przy pracy
  g) Brak ujawnienia przez pracodawcę podejrzenia bądź choroby zawodowej pracowników lub wypadku przy pracy
  h) Przedstawienie niezgodnych z prawdą informacji, dowodów bądź dokumentów związanych z takimi wypadkami bądź chorobami
  i) Utrudnianie działalności Państwowej Inspekcji Pracy np. utrudnianie przeprowadzania wizytacji zakładu pracy lub nie udzielanie niezbędnych informacji
  j) Dopuszczenie do wykonywania pracy bądź innych zajęć zarobkowych dzieci przed ukończeniem przez nie 16 roku życia i brak stosownego zezwolenia w tej sprawie ze strony inspektora pracy
 2. Jaka kara grozi za naruszenia wspomniane w punkcie 6?

Kara grzywny od 1000 do 30 000 złotych

Artykuł powstał w oparciu o Kodeks Pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy wraz z późniejszymi zmianami)