Prawo pracy pod lupą, czyli 10 pytań i odpowiedzi o zwolnienia grupowe

wpis w: Dookoła Pracy | 31

 O tym jak bardzo prawo może być zawiłe i skomplikowane, już chyba każdy wie. „Prawo pracy pod lupą”, to cykl wpisów dotyczących zagadnień prawnych, które są istotne z punktu widzenia pracownika, a nie zawsze są w pełni jasne. Podajemy je w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Tym razem, poruszamy zagadnienia dotyczące zwolnień grupowych.

  1. Czy zwolnieniami grupowymi mogą być objęci również pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o dzieło?

Nie, formalnie, zwolnieniami grupowymi mogą być wyłącznie objęci pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Nie dotyczy to pracowników tymczasowych, czy też zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne typu umowa zlecenie, czy umowa o dzieło.

  1. Czym jest zwolnienie grupowe?

To sytuacja, w której dochodzi do redukcji zatrudnienia w danej firmie i w ciągu maksymalnie 30 dni dojdzie do redukcji etatów określonej w punkcie nr 3.

  1. Jeśli w ciągu 30 dni dojedzie do redukcji zatrudnienia, to ile etatów musi być zredukowanych, aby określić to mianem zwolnień grupowych?

Do zwolnienia grupowego dochodzi więc, jeśli redukcja zatrudnienia w takiej firmie, w okresie nieprzekraczającym 30 dni, obejmuje:
10 pracowników – jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
10 proc. Pracowników –  gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników, a mniej niż 300 pracowników,
30 pracowników –  jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników bądź więcej.

  1. Czy mianem zwolnień grupowych można określić sytuację, w której dokonuje się ograniczenia liczby etatów w firmie zatrudniającej mniej niż 20 osób?

Nie. takiej możliwości ma prawo jednak skorzystać wyłącznie zakład zatrudniający nie mniej niż 20 pracowników.

  1. Czy są sytuacje, w których niezależnie od jakichkolwiek przywilejów będę mógł być zwolniony w tej formie?

Tak. Takim przypadkiem jest likwidacja bądź upadłość pracodawcy.

  1. Poza sytuacjami opisanymi powyżej, czy są grupy, które będą chronione przed zwolnieniami grupowymi?

Oczywiście! Należą do nich:
a) Osoby, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego
b) Osoby będące działaczami związków zawodowych
c) Osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich
d) Osoby będące członkami zarządu zakładowej organizacji związkowej
e) Osoby pełniące role społecznego inspektora pracy
f) Osoby pełniące role członka specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego, czy też przedstawiciela pracowników z różnych organizacji zakładowych lub pozazakładowych.

7. Czyli należąc do jednej z wyżej wspomnianych grup, mogłabym pracować na tych samych warunkach, co dotychczas?
Nie do końca. Pracodawca może bowiem zmienić warunki pracy i płacy, natomiast w takiej sytuacji przysługiwałby Ci dodatek wyrównawczy do końca okresu, w którym korzystałby  ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

8. Czy w przypadku zwolnień grupowych otrzymam jakąś odprawę?
Tak, przysługuje Ci odprawa pieniężna.

9. Jakiej wysokości odprawa przysługuje mi w takiej sytuacji?
a) Wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata
b) Wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia – gdy pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat u danego pracodawcy
c) Wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia – w przypadku zatrudnienia ponad 8 lat.

10. Czy jest jakiekolwiek ograniczenie jeśli chodzi o wysokość odprawy?
Tak. Nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy (na dzień 20.11.2017 jest to kwota 30 tysięcy złotych)